Hyresvillkor

  1. Hyrestagaren ansvarar att under hyrestiden vårda hyresobjektet väl. I det fall hyrestagaren orsakar eller upptäcker fel eller skada i hyresobjektet, skall uthyraren snarast möjligt underrättas därom. Hyrestagaren ansvarar för alla skador som orsakats uppsåtligt eller av vårdslöshet.
  2. Hyrestagaren återlämnar vid hyrestidens utgång  hyresobjektet på den plats där den avhämtades.  Uthyrare och hyrestagare skall besiktiga objektet gemensamt för bedömning och den skall vara i motsvarande skick som vid uthyrningstidpunkten.
  3. Uthyraren måste vara myndig och pliktig att följa Finlands lag i sjötrafiken.
  4. Hyrestagaren ansvarar för möjliga personskador han eller hon orsakat. Hyrestagaren får all nödvändig instruktion i hantering av jetskin. Hyrestagaren är ansvarig att följa sjöfartsregler samt respektera övriga sjöfarare. Uthyraren är personligen ansvarig för möjliga böter han eller hon orsakat inom uthyrningstiden. 
  5. Egen risk under uthyrning är 2000 Eur. Övrig utrustning vilka uthyraren tappar eller förstör ersättes enligt nyanskaffningspris. Till dessa hör livväst, vattenskidor, rep, GPS och trailer. 
  6. Med sin underskrift bekräftar uthyraren att ovannämnda vilkkor följes. Hyrestagaren har möjlighet att bekanta sig med hyresvilkkoren tillsammans med uthyraren.

Betalningsmedel är kontant (jämna pengar), kort                VISA/VISA ELECTRON, Apple Pay,                                              Fakturering (endast företag).